همایش ملی، تحولات مسؤولیت کیفری درنظام حقوقی ایران؛ چالش ها وراهکارها

Developments of Criminal Responsibility in the Iranian Legal Systems; Challenges and Solutions

 
        |     10:48 - 1396/05/30  
 

ورود به کنترل پنل کاربران