صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1  مسؤولیت کیفری نیابتی                                        
2  مسؤولیت کیفری تدریجی اطفال
3  مسؤولیت کیفری بدون تقصیر                                    
4  مسؤولیت کیفری در جرم های مطلق
5  مسؤولیت کیفری در جرم های سازمان یافته                   
6  مسؤولیت کیفری در جرم های گروهی
7  مسؤولیت کیفری و جرم شناسی                                
8  مسؤولیت کیفری دولت
9  نقش جنون در زوال مسؤولیت کیفری                           
10  موانع مسؤولیت کیفری
11  مبانی مسؤولیت کیفری                                         
12 مسؤولیت کیفری وادله ی اثبات دعوا
13  مسؤولیت کیفری و پیامدهای آن                              
14  تاثیر اراده درمسؤولیت کیفری
15  مسؤولیت کیفری در نسل کشی                             
16  مرور زمان و مسؤولیت کیفری
17  اعتبار آرای محکمه های خارجی بر مسؤولیت کیفری      
18  معاونت در جرم های غیر عمدی
19  مسؤولیت کیفری معاون جرم           
20  تاثیر عذرهای شخصی مدیران بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
21  بررسی امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم        
22  تبیین مفهوم رشد جزایی
23  مسؤولیت کیفری و ضمانت های اجرای ترمیمی        
24  تاثیر قواعد حقوق مدنی درانتساب مسؤولیت کیفری
25  مسؤولیت کیفری درجرم های ناقص                      
26  مسؤولیت کیفری در جرم های زیست محیطی
27  تاثیر عفو بر مسؤولیت کیفری                              
28  تاثیرجنسیت برمسؤولیت کیفری
29  سازوکارها ی تفرید مجازات درمسؤولیت کیفری        
30  مسؤولیت کیفری در جرم های اقتصادی
31  مسؤولیت کیفری و تعارض فرهنگی                     
32  مسؤولیت کیفری در جرم های رایانه ای
و سایر موضوع های مرتبط، با تاییدکمیته علمی