صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

  1. آخرین مهلت ارسال چکیده تفصیلی(500 تا 1000 کلمه): 30 فروردین ماه1396
  2. اعلام نتیجه داوری چکیده تفصیلی: اول اردیبهشت1396
  3. آخرین مهلت ارسال اصل مقاله (حداکثر 7000 کلمه ، به شرح دستورالعمل نگارش مقاله): 25 خردادماه 1396
  4. اعلام نتیجه داوری: 31 اردیبهشت ماه 1396
  5. تاریخ برگزاری همایش: 3 خرداد ماه 1396