اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

*****توجه.....توجه......تمدیدمهلت ارسال چکیده تفصیلی............ادامه خبر*****

بنا به تقاضای مکرر پژوهش گران محترم، مهلت ارسال چکیده تفصیلی یا خلاصه مقاله(500 تا 1000 کلمه)، تا 30 فروردین ماه سال جاری تمدید شد. اعلام نتیجه داوری: اول اردیبهشت ماه.
مهلت ارسال اصل مقاله:(تا 7000 کلمه)،حداکثر 15 اردیبهشت واعلام نتیجه داوری ، بیستم اردیبهشت ماه.
دبیر همایشادامه مطلب1396/01/20

تمدیدمهلت ارسال چکیده تفصیلی............ادامه خبر

بنا به تقاضای مکرر پژوهش گران محترم، مهلت ارسال چکیده تفصیلی تا 20 فروردین ماه تمدید شد......


ادامه مطلب1396/01/11

امکان صدورگواهی پذیرش مقاله

امکان صدورگواهی پذیرش مقاله پس ازداوری وپیش ازبرگزاری همایش


ادامه مطلب1395/12/17

تمدیدمهلت ارسال چکیده تفصیلی (خلاصه مقاله)

بنا به درخواست مکرر کاربران محترم،مهلت ارسال چکیده تفصیلی (خلاصه مقاله) تا تاریخ 15 فروردین 96 تمدید شد.

ارسال اصل مقاله حداکثر تا: 15 اردیبهشت ماه96

ادامه مطلب1395/12/10

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر